Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Tin Tức

Sau khi hoàn thành khóa học về nhận thức Đảng, ta cần viết một bài thu hoạch để trình bày kiến thức của mình về đường lối, chính sách và quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cần trình bày quan điểm về vai trò của mình như một người Đảng viên trong tập thể. Dưới đây là một mẫu bài thu hoạch lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để các bạn tham khảo:

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG

Họ và tên:………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………..

Quê quán:………………………………………………

Lớp, khoa, đơn vị:……………………………………..

Câu 1: Nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và những điều Đảng viên không được làm theo quy định của Bộ chính trị?

1A. Những nội dung chính của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

I. Giới thiệu khái quát về Điều lệ Đảng
 1. Điều lệ Đảng là gì?
 • Điều lệ Đảng là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, qua đó xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cơ cấu của Đảng. Điều lệ cũng quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của đảng viên cũng như các tổ chức Đảng các cấp.

 • Mục đích xây dựng Điều lệ Đảng là để thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, thực hiện mục tiêu của Đảng.

 • Điều lệ Đảng được thông qua và ban hành bởi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Mọi tổ chức Đảng và đảng viên đều phải tuân thủ Điều lệ Đảng.

 1. Đặc điểm của Điều lệ Đảng
 • Là văn bản pháp lý cơ bản của Đảng, Điều lệ Đảng được viết ngắn gọn, chặt chẽ, dễ hiểu và có cùng một nghĩa. Nó được chia thành các phần, chương, điều, điểm để đạt sự thống nhất trong việc thi hành.

 • Có những vấn đề cụ thể không được đưa vào Điều lệ Đảng, mà sẽ được cơ quan có thẩm quyền của Đảng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định; các cơ quan chức năng như Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương sẽ hướng dẫn thi hành để đảm bảo sự thống nhất và nghiêm minh của Điều lệ.

 • Điều lệ Đảng có giá trị và hiệu lực thi hành trong toàn Đảng. Một số nội dung của Điều lệ Đảng cũng được thể hiện trong Hiến pháp, các bộ luật của Nhà nước và văn kiện cơ bản của các tổ chức chính trị – xã hội. Điều lệ cũng quy định các quy định về sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 • Điều lệ Đảng có tính kế thừa, ổn định tương đối và được phát triển theo quá trình cách mạng và phát triển của Đảng. Mỗi nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều xem xét, bổ sung và sửa đổi Điều lệ để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới của cách mạng. Từ Điều lệ đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930 đến nay, Điều lệ Đảng đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần. Hiện tại, Điều lệ Đảng hiện hành đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua vào ngày 25-4-2006.

Xem Ngay Bài Viết  Fujiko.F.Fujio – Tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp và những tác phẩm nổi bật
II. Tóm tắt nội dung của Điều lệ Đảng
 1. Nội dung phần mở đầu
  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có phần mở đầu mang tựa đề “Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng”, trình bày sự khái quát về Đảng và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng. Nội dung cụ thể như sau:
 • Khái quát về quá trình lịch sử của Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân thực hiện Cách mạng Tháng Tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh bại các cuộc xâm lược, tiêu diệt chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc”.

 • Về bản chất của Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, cũng như của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng là đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc”.

 • Mục tiêu của Đảng: “Mục tiêu của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn sự bóc lột người và thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”.

 • Nền tảng tư tưởng của Đảng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị và đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

 • Về tổ chức và nguyên tắc cơ bản hoạt động của Đảng: “Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, tuân thủ nguyên tắc tổ chức cơ bản là tập trung dân chủ, thực hiện lãnh đạo tập thể, phụ trách cá nhân, yêu quý đồng chí, kỷ luật nghiêm minh và nắm vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân”.

 • Về vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và là một bộ phận của hệ thống này. Đảng cũng tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”.

 • Quan điểm quốc tế của Đảng: “Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc kế trong sáng của giai cấp công nhân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới”.

 • Công tác xây dựng Đảng: “Đảng Cộng sản Việt Nam phải xây dựng một Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, liên tục đổi mới và chỉnh đốn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng”.

Xem Ngay Bài Viết  Top 8 app đặt đồ ăn online nhiều ưu đãi chủ quán không nên bỏ qua

Câu 2: Qua khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi có quan điểm riêng về vai trò của người Đảng viên trong tập thể mà tôi đang công tác.

 • Cán bộ và đảng viên phải phấn đấu và hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Như Bác Hồ đã nói: “Bất kỳ tổ chức và cách làm việc nào, đều phải vì lợi ích của quần chúng… Vì vậy, nếu có bất kỳ cách tổ chức và cách làm việc nào không phù hợp với quần chúng, chúng ta phải can đảm đề xuất lên cấp trên để loại bỏ hoặc sửa đổi…”.

 • Giữ vững tinh thần đoàn kết, tôn trọng và phát huy sức mạnh của tập thể là phương châm đúng đắn của cách làm việc và suy nghĩ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Trong nhiều câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, Đảng viên luôn nổi bật vai trò chủ động và tích cực của nhân dân, luôn nhất quán với tinh thần trọng dân và trọng pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rõ ràng và dứt khoát trong những khẳng định sau:

  • “Trên thế giới không có gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân”.

  • “Dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ. Dân chủ là quý báu nhất trên đời của dân”.

  • “Thực hiện dân chủ một cách rộng rãi là khóa vạn năng giải quyết mọi khó khăn”.

  • “Bất kỳ lợi ích nào cũng vì dân. Bất kỳ quyền hạn nào cũng thuộc về dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Các tổ chức từ Trung ương đến xã do dân tổ chức. Tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở chỗ dân…”

Xem Ngay Bài Viết  CẤU HÌNH CÁC TRANG TRONG WOOCOMMERCE

Tải tệp đính kèm để tham khảo nội dung chi tiết!

Bản quyền bài viết thuộc VDO Software. Mọi hành vi sao chép đều là vi phạm bản quyền. Nguồn chia sẻ: VDO Software

Rate this post