#3 Bài viết tiếng Anh về Việc Làm, Công Việc bán thời gian [CÓ DỊCH]

Tin Tức

Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Báo Song Ngữ. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chắc hẳn các bạn không am hiểu nhiều về các công việc bán thời gian nhỉ? Vì vậy nên đề tài này có thể sẽ làm khó các bạn khi xuất hiện trong các bài thi và bài kiểm tra. Hôm nay, Báo sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng, mẫu câu và bài viết mẫu liên quan đến chủ đề này nhé.

Cách viết bài viết về việc làm, công việc bán thời gian

Như đã được đề cập ở những bài viết trước đó, dàn ý của bài viết này cũng có ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài và chức năng của mỗi phần cũng rất tương tự với dàn ý của các chủ đề khác.

Liên quan đến chủ đề công việc bán thời gian, thường xuất hiện các đề bài sau:

 • Should students work part-time? (Sinh viên có nên làm bán thời gian không?)
 • Advantages of working part-time while studying at university (Lợi ích của làm bán thời gian trong khi đang học đại học)
 • Disadvantages of working part-time while studying at university (Bất lợi của làm bán thời gian trong khi đang học đại học)
 • Talk about your favourite part-time job (Nói về công việc bán thời gian yêu thích của bạn)
 • How to balance your studying at university and working part-time? (Làm thế nào để cân bằng việc học và làm thêm?)

Mở bài

Đây là phần mở đầu của bài văn, giúp xác định được chủ đề bạn viết trong bài văn này là gì. Thông thường, có 2 bước viết mở bài phổ biến:

 • Dẫn dắt vấn đề (khoảng 1-2 câu) (không bắt buộc phải có bước này nhưng vẫn nên có): khái quát chung về chủ đề lớn là công việc bán thời gian.
 • Đặt vấn đề (bắt buộc phải có): thường đặt cuối mở bài, nêu lên yêu cầu của đề bài.

Ví dụ: Một vài mẫu câu xác định yêu cầu của đề bài

 • Should students work part-time? (Sinh viên có nên làm bán thời gian không?)
  => As for me, I believe that students at university should not opt for part-time jobs while studying at university because of those below reasons.
  (Đối với tôi, tôi tin rằng sinh viên đại học không nên chọn việc bán thời gian khi đang học đại học vì những lý do dưới đây)

 • Advantages of working part-time while studying at university (Lợi ích của làm bán thời gian trong khi đang học đại học)
  => There are so many benefits if students work part-time while studying at university.
  (Có rất nhiều lợi ích nếu sinh viên làm thêm khi đang học đại học)

 • Talk about your favourite part-time job (Nói về công việc làm thêm yêu thích của bạn)
  => I enjoy working at a coffee shop in the evening since it brings so many benefits for me.
  (Tôi hứng thú với việc làm ở quán cà phê vào ban đêm vì nó mang lại nhiều lợi ích cho tôi)

Thân bài

Thường được chia thành 2-3 đoạn để làm rõ yêu cầu của đề bài. Mỗi đoạn thường chứa một luận điểm và ta phải làm rõ luận điểm đó ra.

Xem Ngay Bài Viết  Công thức although

Ví dụ:

 • Nếu đề bài yêu cầu mô tả công việc bán thời gian yêu thích của bạn, bạn có thể có những luận điểm sau:
 • Giới thiệu qua những đặc điểm của công việc đó (bạn sẽ làm bao nhiêu giờ một ngày, nhiệm vụ của bạn khi làm công việc đó…)
 • Giải thích tại sao bạn là yêu thích công việc này.

Một vài cụm từ thích hợp sử dụng cho đề tài công việc bán thời gian:

 • Part-time job: công việc bán thời gian
 • Full-time job: công việc toàn thời gian
 • A well-paid job/ A low-paid job: việc lương cao/ việc lương thấp
 • To get promoted: được thăng chức
 • Find it difficult to balance studying at school and working part-time: Gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và làm bán thời gian
 • To quit/ leave a job: nghỉ việc
 • Get fired by the employers: bị sa thải bởi người lãnh đạo

Kết bài

Kết luận lại chủ đề ta đã nêu trong mở bài.

Ví dụ: Một vài kết bài mẫu

 • Should students work part-time? (Sinh viên có nên làm bán thời gian không?)
  => In conclusion, I believe that it is harmful for students to work part-time before graduating. Students should focus on learning and wait until graduating to find a full-time job.
  (Tóm lại, tôi tin rằng việc sinh viên làm thêm bán thời gian trước khi tốt nghiệp là vô cùng hại. Sinh viên nên tập trung vào việc học và đợi đến khi tốt nghiệp để tìm công việc toàn thời gian)

 • How to balance your studying at university and working part-time? (Làm thế nào để cân bằng việc học và làm thêm?)
  => In conclusion, those are some ways that students can apply to balance studying at university and working part-time. However, as a student, we should prioritize learning rather than working part-time.
  (Tóm lại, đây là những cách mà sinh viên có thể áp dụng để cân bằng việc học và làm thêm. Tuy nhiên, là sinh viên, chúng ta nên ưu tiên việc học hơn là làm bán thời gian)

Một số bài văn mẫu cho chủ đề bài viết tiếng Anh về việc làm

Bài viết số 1: Should students work part-time? (Sinh viên có nên làm bán thời gian không?)

These days, there are a lot of part-time jobs available for students at university. Many people choose to work part-time as they can earn money themselves. However, I think students should not have a part-time job while studying due to those below reasons.

(Ngày nay, có rất nhiều công việc bán thời gian phù hợp với sinh viên đại học. Nhiều người chọn làm thêm vì họ có thể kiếm tiền cho bản thân. Tuy nhiên, tôi nghĩ sinh viên không nên có việc làm thêm nào khi đang học đại học vì những lý do dưới đây)

First, a part-time job can distract students from learning. It is obvious that our duty at university is to focus on studying entirely and get a good degree when graduating. However, if we choose to work part-time, it will be time-consuming since we have to work for about 4 to 6 hours a day. Doing two jobs at the same time will make you fall behind and you cannot keep up with other people.

(Đầu tiên, một công việc bán thời gian có thể làm sinh viên sao nhãng việc học hành. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng ta ở đại học là tập trung toàn bộ vào học hành và lấy được bằng giỏi khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm thêm thì sẽ rất tốn thời gian vì chúng ta phải làm từ 4 đến 6 tiếng một ngày. Làm hai việc cùng lúc sẽ làm bạn thụt lùi và không thể bắt kịp những bạn học khác.)

Second, working part-time will harm your health as well. Except for some part-time jobs that only require working online or at home, most part-time jobs now need you to work hard such as working at a coffee shop, a restaurant and so on. Sometimes, we have to come home late, which means we will have less time to sleep. If this case lasts for a long time, we will suffer from many health problems.

Xem Ngay Bài Viết  Cách khắc phục PS4 tự bật

(Thứ hai, làm thêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Ngoài trừ những công việc làm thêm chỉ yêu cầu làm online hoặc tại gia, hầu hết các công việc bán thời gian cần bạn làm việc vất vả như làm ở quán cà phê, ở nhà hàng… Nếu tình huống này diễn ra dài lâu, chúng ta sẽ mắc nhiều vấn đề sức khỏe)

In conclusion, I suggest students should not choose a part-time job to earn money. As a student, we should prioritize learning rather than working part-time.

(Tóm lại, tôi đề xuất sinh viên không nên chọn làm thêm để kiếm tiền. Là sinh viên, chúng ta nên ưu tiên việc học trước rồi mới đến làm thêm.)

Bài viết số 2: Advantages of working part-time while studying at university (Lợi ích của làm bán thời gian trong khi đang học đại học)

Part-time jobs these days really appeal to university students. Obviously, they can benefit a lot from doing those jobs because of these advantages below.

(Những công việc làm thêm rất có sức hút với sinh viên đại học. Rõ ràng, họ có thể có được rất nhiều lợi ích khi làm những việc này vì những lý do sau.)

First, a part-time job can give us money. A student who is studying at university has to be independent and pay a lot of things such as school fees, living expenses, and so on. Therefore, a part-time job will ease their financial burden, especially if they are poor students.

(Đầu tiên, một công việc bán thời gian cung cấp tiền cho ta. Một sinh viên học đại học phải tự lập và chi rất nhiều như học phí và sinh hoạt phí… Vì thế, một công việc làm thêm sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính cho họ, đặc biệt nếu học là sinh viên nghèo.)

Second, a part-time job can provide a lot of experience for students. All part-time jobs will somehow help us for our future. For example, teaching a pupil will provide us some teaching experience, which is very useful for those who intend to become a teacher in the future. Or translating will help us improve our foreign language.

(Thứ hai, một công việc làm thêm sẽ cung cấp kinh nghiệm cho sinh viên. Tất cả những việc bán thời gian bằng cách nào đó sẽ giúp cho tương lai chúng ta. Ví dụ như, dạy kèm sẽ cho chúng ta kinh nghiệm giảng dạy, rất hữu ích cho những ai dự định làm giáo viên trong tương lai. Hay những công việc dịch thuật sẽ giúp chúng ta cải thiện ngoại ngữ)

In conclusion, many students work part-time as it has a lot of advantages. However, we should choose a proper part-time job that is suitable for our career in the future.

(Tóm lại, nhiều sinh viên làm thêm vì có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn đúng việc phù hợp với ngành nghề tương lai của chúng ta)

Bài viết số 3: How to balance your studying at university and working part-time? (Làm thế nào để cân bằng việc học và làm thêm?)

It is obvious that working part-time is beneficial and even necessary for poor students. However, we need to manage our time properly to make sure that the job will not badly affect our studying. Here are some possible ways to balance these two jobs.

Xem Ngay Bài Viết  Top 15+ cách làm sóng nhạc trên điện thoại hay nhất

(Rõ ràng là làm thêm rất hữu ích và cần thiết cho những sinh viên nghèo. Tuy nhiên, chúng ta cần kiểm soát thời gian đúng cách để đảm bảo rằng công việc đó sẽ không ảnh hưởng xấu đến việc học của chúng ta. Đây là một số cách khả thi để cân bằng hai công việc này)

First, we should choose a job that does not require much manual labor. For example, working at a coffee shop or being a salesman will be very time-consuming and waste a lot of energy. Also, those jobs will not help us much for our career in the future. Instead, we should work online or at home. This will take less time, and we will feel less tired.

(Đầu tiên, chúng ta nên chọn việc không yêu cầu lao động tay chân nhiều. Ví dụ, làm việc ở quán cà phê hay bán hàng sẽ rất tốn thời gian và năng lượng. Ngoài ra, những công việc hay sẽ không giúp ích nhiều cho tương lai chúng ta. Thay vào đó, chúng ta nên làm online hoặc tại gia. Điều này sẽ tốn ít thời gian hơn và chúng ta cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi)

Second, we should prioritize studying rather than working part-time. Although for some students, part-time jobs are important as they help them to earn money, studying cannot be ignored. Make sure that the part-time work cannot affect our studying process by working for about 2 or 3 days a week. Also, if the workload is too heavy, we should quit that job and find another way of earning money such as taking a scholarship.

(Thứ hai, chúng ta nên ưu tiên việc học hơn làm thêm. Mặc dù đối với một vài sinh viên, việc bán thời gian rất quan trọng vì họ có thể kiếm được tiền nhưng việc học thì không thể lơ là. Hãy đảm bảo rằng làm thêm không thể ảnh hưởng đến quá trình học tập của chúng ta bằng cách chỉ làm khoảng 2 đến 3 ngày một tuần. Ngoài ra, nếu khối lượng công việc quá nhiều, chúng ta nên nghỉ việc và tìm cách kiếm tiền khác như giành học bổng của trường)

In conclusion, those are some ways that students can use to manage their time and balance two jobs at the same time. Apparently, studying should always be prioritized the most so that we can lead a successful life in the future.

(Tóm lại, đây là những cách sinh viên có thể sử dụng để sắp xếp thời gian và cân bằng hai công việc cùng lúc. Rõ ràng là, học hành luôn nên được ưu tiên nhất để chúng ta có thể thành công trong tương lai)

Xem thêm: Bài viết tiếng Anh về chủ đề Trường Đại học

Vậy là hôm nay Báo Song Ngữ đã hướng dẫn bạn làm tốt chủ đề về việc làm và công việc bán thời gian. Mặc dù đây là chủ đề khó, nhưng với những mẫu câu và bài mẫu trên, hi vọng các bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi gặp đề tài này. Cuối cùng, bạn hãy cố gắng trau dồi thêm nhiều kiến thức để làm phong phú bài viết của bạn nhé.

VDO Software

Rate this post